top of page

Los Angeles Job Corps


I don’t remember what the question was, but it made me tell the big boss at Prudential the other day about the day I left my relative’s house to Los Angeles Job Corps in the fall of ‘88. I got choked up when I told him that I carried with me one gym bag of secondhand clothes - the only possession I had. One of my uncles dropped me off at the center, and before I left his car, he handed me $20 bill and wished me luck!! I had no English skills, no high school diploma, no driving skill, and no working skills. I had nothing, but a determination to survive and to make a name for myself and make my family proud. I’m grateful to my ancestors, Buddha, and God for watching over me all these years. ❤️🙏 ---- Tôi không nhớ câu hỏi đó là gì, nhưng nó đã khiến tôi nói với ông chủ lớn ở Prudential vừa rồi về ngày tôi rời ngôi nhà họ hàng của mình để đến trung tâm Los Angeles Job Corps vào mùa thu năm ‘88. Tôi nghẹn ngào khi nói với ông ấy rằng tôi chỉ mang theo một túi đồ tập thể dục đựng quần áo cũ - vật sở hữu duy nhất tôi có. Một trong những người chú của tôi đã chở tôi tới trung tâm, và trước khi tôi rời khỏi xe của chú ấy, chú đã đưa cho tôi tờ 20 đô la và chúc tôi may mắn !! Tôi không có kỹ năng nói tiếng Anh, không có bằng tốt nghiệp trung học, không có kỹ năng lái xe và không có kỹ năng làm việc. Tôi không có gì ngoài một quyết tâm để tồn tại và tạo dựng tên tuổi cho chính mình và làm cho gia đình tôi tự hào. Xin đa tạ tổ tiên của tôi, Đức Phật và Thiên Chúa đã phù hộ cho tôi trong suốt những năm tháng qua. ❤️🙏 #determination #lajobcorps 


4 views0 comments
bottom of page