top of page

History is Made


For twelve months, 365 stories were sent to Vietbao Daily News in Orange County, California for writing contest. They chose 47 stories to print in this book. Out of 47 stories, there were 12 prizes. I’m one of the winners 😊. This is the 20th book that is now placed in the Library of Congress. It’s our Vietnamese oversea history of how we got here today, our struggles and triumphs. I’m happy and thankful to be a part of the history ❤️ https://www.amazon.com/dp/1733231293/ref=tsm_1_fb_lk Trong mười hai tháng, 365 câu chuyện đã gửi đến Vietbao Daily News ở Quận Cam, California để viết cho cuộc thi. Họ đã chọn 47 câu chuyện để in trong cuốn sách này. Trong số 47 câu chuyện, có 12 giải thưởng. Tôi là một trong những người chiến thắng. Đây là cuốn sách thứ 20 hiện được đặt trong Thư Viện Quốc Hội. Nó nói về lịch sử của những người Việt lưu vong đang sống ở nước ngoài. Tôi vui mừng và biết ơn khi trở thành một phần tử của lịch sử 💕. #vietnam #history #writing #inspiration 3 views0 comments
bottom of page