top of page

May Peace Be On Earth


There are all types of people I have encountered in my life: Some are honest while others are deceitful. Some are grateful whereas others are ungrateful. Some care and love me unconditionally while others use and abuse me to the maximum. How interesting life can be! Being born into a Buddhism family, I’m still influenced by their teaching to this day although I no longer worship Buddhist. They believe that your life now has a strong connection with your past life. Do not complain or be in despair when you come across difficult situations. Do your best to pay off your debts and do not incur any more. So your next life you would have a better one. Do you believe in reincarnation? I do, but I wish not to ever coming back on earth in a human form. One life living as a human is more than enough for me! I want to pay off all debts and lend no one nothing, so there won’t be any reason for me to come back. I have a big heart capable of loving and caring for many, but it has reached its limit. If I stretched it any longer, it would break into pieces. I wish for nothing but peace on earth. May it begin with me. 🙏 —//—- Tôi đã gặp rất nhiều những kiểu người trong đời: Một số người trung thực trong khi những người khác là lừa dối. Một số người biết ơn trong khi những người khác là vô ơn. Một số quan tâm và yêu thương tôi vô điều kiện trong khi những người khác sử dụng và lạm dụng tôi đến mức tối đa. Cuộc sống thật thú vị làm sao! Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Phật giáo, tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi giáo lý của họ cho đến ngày nay mặc dù tôi không còn tôn thờ Phật giáo nữa. Họ tin rằng cuộc sống của bạn bây giờ có mối liên hệ mật thiết với kiếp trước. Đừng phàn nàn hay tuyệt vọng khi bạn gặp những tình huống khó khăn. Nên làm hết sức mình để trả hết nợ và không phải chịu thêm nữa. Vì vậy, kiếp sau bạn sẽ có một đời sống tốt hơn. Bạn có tin vào sự luân hồi không? Tôi tin, nhưng tôi ước không bao giờ trở lại trái đất dưới hình dạng con người. Một cuộc đời sống làm người là quá đủ đối với tôi! Tôi muốn trả hết nợ và không cho ai vay, vì vậy, tôi không có bất kỳ lý do nào để quay trở lại. Tôi có một trái tim rộng lớn có khả năng yêu thương và chăm sóc nhiều người, nhưng nó đã đạt đến giới hạn của nó. Nếu tôi kéo to nó ra, nó sẽ vỡ thành trăm mảnh. Tôi ước không có gì ngoài hòa bình trên trái đất, và cầu sinh nó bắt đầu với tôi. 🙏 


8 views0 comments
bottom of page