top of page

Caring


I remember as young as I was in my first or second grade, during recess I counted the numbers of my classmates and matched them together for pairs to play with each other. I whispered to myself that there was none available for me. Not sure why I did what I did. As I got older, I have continued caring for others more than myself. I didn’t mind spending a good amount of money on them, but I would not do so for myself. Caring is my nature. It is a good trait to have, but it can be a burden... I wish one day that I can live a life of carefree. Just breathe and live. No worries for anything or anyone ❤️ Tôi nhớ hồi còn nhỏ khi tôi học lớp một hoặc lớp hai, trong giờ ra chơi, tôi đã đếm số lượng bạn cùng lớp và ghép chúng lại với nhau để các cặp chơi với nhau. Tôi thì thầm với chính mình rằng không có bạn nào dư cho tôi. Không chắc chắn tại sao tôi làm những gì tôi đã làm. Khi tôi lớn lên, tôi tiếp tục chăm sóc người khác nhiều hơn bản thân mình. Tôi đã không nghĩ đến việc chi tiêu một số tiền lớn cho họ, nhưng tôi sẽ không làm điều đó cho bản thân mình. Chăm sóc người khác là bản chất của tôi. Đó là một đặc điểm tốt để có, nhưng nó có thể là một gánh nặng ... Tôi ước một ngày nào đó tôi có thể sống một cuộc sống vô tư. Chỉ cần thở và sống. Không phải lo lắng cho bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. 


4 views0 comments
bottom of page