top of page

Loving What You Do


If I had a chance to do it all over again, would I still stay in the county job in the last 18 1/2 years? Yes. If I didn’t have the first-hand experiences with my clients who are aged, blind, disabled or poor, I could not have written several touching stories about my encounters with them. I’m happy and grateful for serving the public with a compassionate heart. Each day hearing how thankful they are to my services makes me happy. No amount of money made could have possibly given me the experiences I have had. I love what I do, but I feel I’m capable of doing more! I am going to find out how soon I could retire from the county job, so I could learn more about the financial service industry. I’m interested in educating the public how to save, invest and protect themselves from their hard- earned money. Before you choose a career, ask yourself what makes you happy and also how the career of your choice could make you live comfortably. Do not focus too much on the money part. What good would it do for you if you hate what you do? As for me, I love educating people about different subjects. I can’t wait to start a new career where I would have time and financial freedom! 😊 ------//------- Nếu tôi có cơ hội làm lại từ đầu, liệu tôi có còn ở lại công việc của quận trong 18 năm rưỡi qua không? Vâng. Nếu tôi không có những trải nghiệm đầu tiên với những khách hàng già, mù, tàn tật hoặc nghèo, tôi không thể có vài câu chuyện cảm động về cuộc gặp gỡ của tôi với họ. Tôi cảm thấy vui và biết ơn vì đã phục vụ công chúng với một trái tim đầy nhân ái. Mỗi ngày được nghe họ cảm ơn dịch vụ của tôi như thế nào làm tôi hạnh phúc. Không có số tiền nào có thể mang lại cho tôi những trải nghiệm mà tôi đã có. Tôi yêu những gì tôi làm, nhưng tôi cảm thấy mình có khả năng làm được nhiều hơn thế! Tôi sẽ tìm hiểu làm thế nào tôi có thể về hưu non để cho tôi bước vào ngành dịch vụ tài chính. Tôi thích giáo dục công chúng cách tiết kiệm, đầu tư và bảo vệ số túi tiền của họ. Trước khi bạn chọn một nghề nghiệp, hãy tự hỏi điều gì làm cho bạn hạnh phúc và khiến bạn sống thoải mái. Đừng tập trung quá nhiều vào phần tiền bạc. Tiền bạc kiếm được có nghĩa lý gì nếu bạn không thích những gì bạn làm? Đối với tôi, tôi thích giáo dục nhiều người trong các môn học khác nhau. Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu một sự nghiệp mới, nơi tôi sẽ có tự do về thời gian và về tài chính! 😊 


4 views0 comments
bottom of page