top of page

I'm Appreciative


Thirty- three years living in America is the thirty-three years of challenges for me! I had language barriers, lack of family support, mental issues, lack of skills. I was timid. Scared of the outside world. Afraid to be looked at or talked to. Today I’ve overcome almost all of these problems. It took me over two-thirds of my lifetime. What a journey! You can only truly appreciate the light when you were captured in the dark for so long. Thank You for everything 🙏❤️ ---//--- Ba mươi ba năm sống ở Mỹ là ba mươi ba năm thử thách đối với tôi! Tôi gặp rào cản ngôn ngữ, thiếu sự hỗ trợ của gia đình, vấn đề tâm thần và thiếu kỹ năng. Tôi rụt rè. Sợ thế giới bên ngoài. Sợ bị nhìn hoặc nói chuyện. Hôm nay tôi đã khắc phục gần như tất cả những vấn đề này. Tôi đã phấn đấu hơn hai phần ba cuộc đời của mình. Thật là một hành trình! Bạn chỉ có thể thực sự biết trân quí ánh sáng khi bạn bị bắt trong bóng tối quá lâu. Xin đa tạ đời vì tất cả. 


3 views0 comments
bottom of page