top of page

An Empty-Nester Soon-To-Be


While having dinner yesterday, my son told me for the second time that he wants to move out with his friends next year. They will rent an apartment and share the expenses together. They are all college kids, working part-time and going to school together. I’m not ready to let him go! I wanted him to finish college first while staying at home, but he insists on leaving. I can’t keep him if he wants to leave. One thing I can offer for him is paying for his car and insurance while he’s in college, so he doesn’t have to work too hard. His major is business. I told him to focus on becoming an entrepreneur and investor. That’s the only way he can have time and financial freedom. After my son leaves, my daughter will follow. What I have left is an empty-nester. How would I feel when I come home from work where no one is home one day? A bit lonely I guess! 😢 But I’ll always keep myself busy. Life goes on. Although I have not given my children everything they wanted, I have given them everything they needed. I feel happy and content. No matter where they will be going, each morning I will continue praying for their safety and happiness. ❤️ Now I understand what my parents went through... --/--- Trong khi ăn tối ngày hôm qua, con trai tôi đã nói với tôi lần thứ hai rằng cháu muốn chuyển đi nơi khác với bạn bè vào năm tới. Họ sẽ thuê một căn hộ và chia sẻ các chi phí với nhau. Họ đều là những đứa trẻ học đại học, làm việc bán thời gian và đi học cùng nhau. Tôi không sẵn sàng để cho cháu đi! Tôi muốn cháu học xong đại học trước khi rời nhà, nhưng cháu nhất quyết bỏ đi. Tôi không có thể giữ cháu nếu cháu muốn rời đi. Một điều tôi có thể cung cấp cho cháu là trả tiền mua xe và bảo hiểm của cháu khi cháu học đại học, vì vậy cháu không phải làm việc quá sức. Chuyên ngành của cháu là kinh doanh. Tôi bảo cháu tập trung vào việc trở thành một doanh nhân và nhà đầu tư. Đó là cách duy nhất cháu có thể có thời gian và tự do tài chính. Sau khi con trai tôi rời đi, con gái tôi sẽ đi theo. Những gì tôi còn lại là một căn nhà trống rỗng. Tôi sẽ cảm thấy thế nào khi đi làm về mà không có ai ở nhà một ngày nào đó? Một chút cô đơn tôi đoán! 😢 Nhưng tôi sẽ luôn luôn bận rộn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mặc dù tôi đã không cho con tôi mọi thứ các con muốn, tôi đã cho họ mọi thứ họ cần. Tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng. Bất kể các con sẽ đi đâu, mỗi sáng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho sự an toàn và hạnh phúc cho các con ❤️ Bây giờ tôi mới thấu hiểu những gì cha mẹ tôi đã trải qua ...🙏 


5 views0 comments
bottom of page