top of page

To The Graduates

Updated: Jan 4, 2023


I’m about to deliver a 15-minute speech to a small group of audience. Am I nervous? Nope 🤪How about 3000 people? Probably, yes. 😊 I enjoyed listening to the commencement speaker, Jaime Casap yesterday at Western Governor University in Anaheim, California with about 3000 people including the graduates. Our daughter, Melissa was among them. I believe he has mastered his public speaking skills. His speech was light, entertaining and easy to understand. His message was loud and clear. He suggested instead of asking a young person: “What would you like to become when you grow up?” Ask: “What problems would you like to solve when you grow up? How would you want to solve the problems and what education you need to accomplish?” I am a peace lover. Chaos, destruction and madness had driven me insane before. As I get older, I enjoy the simple things in life and want nothing but peace within and with everyone else. What problems would I like to solve? I want to bring peace to the world with my writing, public speaking, and philanthropy. I will work tirelessly to the rest of my life to achieve this goal. Will you join me one day? Help us, God. 🙏❤️ --//-- Hôm nay tôi đã chuẩn bị bài phát biểu dài 15 phút cho một nhóm khán giả nhỏ. Tôi có lo lắng không? Không 😂. Nếu nhưng 3000 người tham dự tôi có run không? Chắc có 😊 Tôi rất thích nghe diễn giả, Jaime Casap hôm qua tại Đại học Western Governor ở Anaheim, California với khoảng 3000 tham dự bao gồm cả những người tốt nghiệp. Con gái của chúng tôi, Melissa nằm trong số đó. Tôi tin rằng anh ấy đã thành thạo các kỹ năng nói trước công chúng của mình. Bài phát biểu của anh nhẹ nhàng, giải trí và dễ hiểu. Tin nhắn của anh rất hay và rõ ràng. Anh ấy đề nghị thay vì hỏi một người trẻ tuổi: Bạn muốn trở thành gì khi lớn lên? Hãy hỏi: Từ những vấn đề nào bạn muốn giải quyết khi lớn lên? Bạn muốn giải quyết vấn đề như thế nào và bạn cần hoàn thành giáo dục gì? Tôi là một người yêu hòa bình. Sự hỗn loạn, hủy diệt và điên rồ đã khiến tôi phát điên những năm tháng qua. Ngày nay tôi tận hưởng những điều đơn giản trong cuộc sống và không muốn gì ngoài sự bình yên bên trong tâm hồn và với mọi người khác. Những vấn đề tôi muốn giải quyết là gì? Tôi muốn mang lại hòa bình cho thế giới bằng văn bản, nói trước công chúng và việc làm từ thiện của tôi. Tôi sẽ làm việc không mệt mỏi đến cuối cuộc đời của mình để đạt được mục tiêu này. Bạn có cùng tham gia vơi’ tôi không? Cầu xin cho được toại nguyện 🙏❤️ 


10 views0 comments
bottom of page