top of page

A Public Servant

Updated: Jan 4, 2023


Sometimes I feel that my desperate clients were sent to me for a reason. I told them it was their lucky days sometimes. Was it? Or is God testing my sensitive heart? I was about to go home yesterday before I picked up my last phone call which caused me feeling sorry for this young man. After the call, I just sat there for a moment figuring it out what I could do in my power to ease his pain temporary. Although I’m not a doctor, what I can do is to indirectly healing lives. Our career requires us to have a serving heart. We need to realize that our clients are not just numbers, but behind the numbers are real human with feeling just like us. We are required to have compassion and empathy. After all, we are public servants - what a noble career! ❤️ —///— Đôi khi tôi cảm thấy rằng những khách hàng tuyệt vọng của tôi đã được gửi cho tôi vì một lý do nào đó. Tôi nói với họ đó là những ngày may mắn của họ. Co’ phải vậy chăng? Hay là Ông Trời đang thử thách trái tim nhạy cảm của tôi? Tôi chuẩn bị về nhà ngày hôm qua trước khi tôi nhận được cuộc gọi điện thoại cuối cùng khiến tôi cảm thấy thương hại cho chàng trai trẻ này nhiều lắm. Sau cuộc gọi, tôi ngồi đó một lúc để tìm ra những gì tôi có thể làm trong khả năng của mình để làm dịu cơn đau của anh ta tạm thời. Mặc dù tôi không phải là bác sĩ, nhưng những gì tôi có thể làm là gián tiếp chữa lành cuộc sống. Sự nghiệp của chúng tôi đòi hỏi chúng tôi phải có một trái tim phục vụ. Chúng tôi cần nhận ra rằng khách hàng của chúng tôi không chỉ là những con số, mà đằng sau những con số là con người thực sự với cảm giác giống như chúng tôi. Chúng tôi được yêu cầu phải có lòng trắc ẩn và sự đồng cảm. Xét cho cùng, chúng tôi là công chức - thật là một sự nghiệp cao quý! ❤️ 


3 views0 comments
bottom of page