top of page

Stay Positive


Disappointments I had plenty. I was disappointed at my relationships, my career, my finance, my health, etc... Instead of staying sad and disappointed, I had faith and believed better days would come. To avoid disappointments, I learned to have no expectation from anyone but myself. I depended on no one for anything. (This one is easy because I have always been an independent person since I was a little girl.) Failures have taught me humility. They gave me compassion and empathy which I’m grateful for. They showed me that arrogance is not the way to go in life. You could be on the top of the world one day and could be falling down on the bottom of The Valley the next. Nothing is permanent in this world, so are your pain and disappointments. ❤️ ------//------ Thất vọng tôi đã có rất nhiều. Tôi thất vọng về mối quan hệ của mình, sự nghiệp, tài chính, và sức khỏe, v.v ... Thay vì buồn bã và thất vọng, tôi đã có niềm tin và tin rằng ngày tốt hơn sẽ đến. Để tránh sự thất vọng, tôi học được cách không mong đợi từ bất cứ ai ngoài bản thân mình. Tôi không phụ thuộc vào ai cho bất cứ điều gì. (Điều này thật dễ dàng vì tôi luôn là một người độc lập khi còn trẻ.) Thất bại đã dạy tôi sự khiêm tốn. Họ đã cho tôi lòng trắc ẩn và sự đồng cảm mà tôi luôn biết ơn. Họ cho tôi thấy rằng sự kiêu ngạo không phải là con đường để đi trong cuộc sống. Bạn có thể ở trên đỉnh thế giới một ngày và có thể rơi xuống đáy thung lũng vào ngày hôm sau. Không có gì là vĩnh viễn trong thế giới này. Thế nên nỗi đau và sự thất vọng của chúng ta cũng vậy. Have a blessed day/night 🙏 


6 views0 comments
bottom of page