top of page

Time Waits for No One


No matter how busy I have been lately, I still made time to work on my book and a book with ten other Vietnamese writers. In a couple of months, it will come to the production stage - printing and selling. It’s been a long journey. One of the writers is nowhere to be found. Yesterday I came across his story and my heart just ached 🙏 Life is short. Do what you love and can today because tomorrow is promised to no one. 💕 —/—- Dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn dành thời gian để làm việc với cuốn sách của mình và một cuốn sách với mười nhà văn Việt Nam khác. Vài tháng nữa, nó sẽ đến giai đoạn sản xuất - in ấn và phát hành. Đây là một hành trình dài. Một trong những nhà văn bị mất tích. Hôm qua tôi đọc lại bài của anh ấy gởi làm cho trái tim tôi đau nhói. 🙏 Cuộc sống rất ngắn ngủi. Hãy làm những gì bạn yêu thích và có thể hôm nay vì ngày mai sẽ không hứa cho ai. 💕 


3 views0 comments
bottom of page